english
Търсене:
Member of the World LP GAS Association
:: новини :: кариери :: обратна връзка
Кълвача Газ
продукти
услуги
партньори
екип
контакти

 

Продукти

Пропан бутан и неговите характеристики.

Какво е пропан-бутан? Пропан-бутанът, известен също като LPG /съкращение от първите букви на английските думи втечнен петролен газ/ представлява смес от леки въглеводороди, които се намират в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане.

Получаване: Извлича се от находища на петрол и природен газ, а също така се добива при преработката на нефт в рафинерии.

Употреба: Отличава се с изключително разнообразен набор от приложения: милиони домове, офиси и ферми разчитат него за покриване на голяма част от енергийните си нужди. Непрекъснато се увеличава значението му и като алтернативно транспортно гориво – 5.5 млн. превозни средства по цял свят се захранват с пропан-бутан. В този случай потребителите са привлечени от по-дългия живот на двигателя на автомобила, който осигурява употребата на пропан-бутан, както и от по-ниските експлоатационни разходи. Индустриалният сектор не прави изключение: сред промишлените потребители на пропан-бутан са предприятия от металургичната, керамичната, стъкларската, текстилната, хартиената и много други индустрии, при които е от особено значение точния контрол на температурата, лесното съхранение на енергоносителя и чистото изгаряне. Както и останалите нефтопродукти, пропан-бутанът също намира приложение като суровина в химическата промишленост.

Предимства: Тези ценни качества на пропан-бутана се дължат донякъде на простия му химичен строеж: основните му съставки пропан (С3Н8) и бутан (С4Н10) имат различни температури на кипене: -45оC за пропана и 0оC за бутана. При малко увеличение на налягането или намаление на температурата, пропан-бутанът се втечнява, което позволява лесно съхранение и транспортиране. По този начин пропан-бутанът се пренася в течно състояние, а се използва под формата на газ. Това позволява в малък обем да се събере голямо количество енергия – около 12 000 килокалории в един килограм. Отсъствието на сяра и ниските емисии на азотни окиси, токсини и фини частици, които се отделят при горене на традиционните горива, превръщат пропан-бутана в един от най-екологично чистите източници на енергия в съвременния свят.

Партньор на алтернативните енергоизточници: Пропан-бутанът се явява не конкуренция, а уникален партньор на възобновимите източници на енергия като слънчевата и вятърната. Автоматичното превключване на съоръженията при необходимост го превръщат в безценен помощник, добавящ топлина или енергия точно когато и колкото това е необходимо.

Пропан-бутанът и новите технологии: В търсенето на по-чисти и по-ефективни източници на енергия на основата на пропан-бутана се разработват нови технологии: горивните клетки и микротурбините. Горивните клетки генерират енергия и топлина на основата на горива чрез електрохимичен процес вместо чрез изгаряне. Клетката превръща химичната енергия на водорода и кислорода в електрическа. Микротурбините предлагат много ниски нива на емитиране на азотни окиси, висока ефективност при използване на отпадъчна топлина и преносимост, която позволява добив на електричество почти навсякъде.

 

© 2003 КЪЛВАЧА МЕНИДЖМЪНТ АД. Всички права запазени.

| Групата днес | история | клиенти | обекти | акционери | инвестиции | партньори |